Nasza służba opiera się na 4 filarach / Znaczenie słowa Szalom - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasza służba opiera się na 4 filarach / Znaczenie słowa Szalom

Szalom obejmuje wszystkie aspekty życia: fizyczny, umysłowy i duchowy. Zawiera w sobie następujące pojęcia:
zbawienie, pokój, przyjaźń, radość, wolność, integralność, pojednanie, wspólnotę, sprawiedliwość, prawdę,
zupełność, całkowitość, dobrobyt, pomyślność, spełnienie, dobre samopoczucie, wewnętrzną harmonię,
zdrowie, brak kłótni i sporów, bezpieczeństwo, nieobecność jakiegokolwiek braku czy rozłamu.
Mówiąc do kogoś Szalom, życzymy mu błogosławieństwa wewnętrznego.
W tym słowie zawiera się wszystko, co służy
najwyższemu dobru
człowieka

ZBAWIENIE

POKÓJ

PRZYJAŹŃ

UZDROWIENIE

"Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia"
Izajasz 62,1

"
Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu: Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze! Pan jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam; On Bogiem ojca mojego, przeto go wysławiam. Pan jest wojownikiem, Pan - imię jego.
Ks. Wyjścia 15:1-3

"
U Pana jest zbawienie. Nad ludem twoim jest błogosławieństwo twoje."
Ks. Psalmów 3:8-9

"
Ja bowiem ufam łasce twojej! Niech się raduje serce moje zbawieniem twoim! Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć."
Ks. Psalmów 13:6

"Oby przyszło z Syjonu zbawienie Izraela! Kiedy Pan odwróci niewolę ludu swego, Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael."
Ks. Psalmów 14:7

"
Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?"
Ks. Psalmów 27:1

"
Kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, A temu, kto nienagannie postępuje, ukażę zbawienie Boże."
Ks. Psalmów 50:23

"
Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Od niego jest zbawienie moje. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję."
Ks. Psalmów 62:2-3

"Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują! Pokój niech panuje w murach twoich, A spokój w twoich pałacach!"
Psalm 122,6-7

"
Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój."
Ks. Liczb 6:24-26

"
Okaż nam, Panie, łaskę swoją I daj nam zbawienie swoje! Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan: Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Zaiste, zbawienie jest bliskie Dla tych, którzy się go boją, Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej."
Ks. Psalmów 85:8-10

"
Niech ci błogosławi Pan z Syjonu, Abyś oglądał szczęście Jeruzalemu Po wszystkie dni życia twego! I abyś oglądał dzieci synów twoich! Pokój nad Izraelem!"
Ks. Psalmów 128:5-6

"
Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój."
Ks. Przysłów 3:1

"
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów."
Ks. Izajasza 9:5-6

"Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi, gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi"
Przypowieści Salomona 3,31-32


"
Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia."
Ew. Łukasza 12:4

"
Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaję w całej pełni."
Ew. Jana 3:29

"
Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich."
Ew. Jana 15:13

"
Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję."
Ew. Jana 15:14

"
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam."
Ew. Jana 15:15

"
I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga."
List Jakuba 2:23

"
Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga."
List Jakuba 4:4

"Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory"
Malachiasz 3,20


"
Psalm Dawidowy. Pieśń na poświęcenie przybytku. Wysławiać cię będę, Panie, bo wyciągnąłeś mnie z toni I nie pozwoliłeś wrogom moim cieszyć się ze mnie. Panie, Boże mój, Wołałem do ciebie i uzdrowiłeś mię. Panie! Podniosłeś z otchłani duszę moją, Ożywiłeś mnie pośród tych, którzy schodzą do grobu. Wysławiajcie Pana, święci jego, I wyznawajcie święte imię jego! Bo tylko chwilę trwa gniew jego, Ale życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, Ale rankiem wesele."
Ks. Psalmów 30:1-6

"
Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie: Oto jestem!"
Ks. Izajasza 58:6-9

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego