Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego

O NAS

Kim jesteśmy

_________________
Struktura organizacyjna
_________________
Osobowość prawna
_________________
O Kościele
_________________
Ustawa
_________________
Prawo wewnętrzne
_________________
Historia
_________________
Wspomnienia o Henryku
_________________

Politka prywatności
_________________Rozdział 4

ORGANY PRAWNE KOŚCIOŁA

SYNOD

Art. 7. 1. Synod jest najwyższym organem prawnym Kościoła jako całości.

2. Do właściwości Synodu należy:

określanie doktryny kościelnej i zasad wiary oraz stanowienie prawa kościelnego,

sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele,

stanie na straży prawa i jedności Kościoła,

powoływanie i odwoływanie Prezbitera Naczelnego i Prezydium Naczelnej Rady Kościoła,

powoływanie i odwoływanie Komisji Synodalnej,

powoływanie i odwoływanie Kościelnej Komisji Kontrolującej,

powoływanie i odwoływanie Komisji Praw Kościelnych,

przyjmowanie sprawozdań Naczelnej Rady Kościoła,

przyjmowanie sprawozdań Kościelnej Komisji Kontrolującej,

ustalanie liczby, granic i nazw okręgów,

przyjmowanie kierunków działalności Kościoła,

uchwalanie i nowelizowanie Prawa Wewnętrznego i Pragmatyki Służbowej,

rozstrzyganie kluczowych spraw dotyczących życia chrześcijańskiego,

rozpatrywanie wniosków Komisji Synodalnej,

podejmowanie postanowień w innych sprawach.

3. Synod tworzą prezbiterzy, pastorzy, pełniący obowiązki pastora, pastorzy pomocniczy, delegaci zborów liczących powyżej stu członków po jednym od każdej rozpoczynającej się kolejnej setki członków zboru, kierownicy kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz członkowie komisji: synodalnej, kontrolującej i praw kościelnych.

4. Synod zbiera się co cztery lata na sesję wyborczą, którą prowadzi Przewodniczący Komisji Synodalnej.

5. Dorocznym sesjom Synodu w okresie kadencji przewodniczy Prezbiter Naczelny.

6. Uchwały Synodu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w sesji przedstawicieli przynajmniej 2/3 zborów.

Komisja Synodalna

Art. 8. 1. Komisja Synodalna powoływana jest na czteroletnią kadencję w składzie po jednym przedstawicielu z każdego okręgu.

2. Do właściwości Komisji Synodalnej należy:

prowadzenie między sesjami wyborczymi Synodu działań pojednawczych przekazanych przez Naczelną Radę Kościoła,

przygotowanie wniosków dla Synodu w sprawie odwołań od decyzji Naczelnej Rady Kościoła,

przygotowanie formalne sesji wyborczych Synodu,

pełnienie funkcji Prezydium Synodu podczas sesji wyborczej.

3. Kandydatów do Komisji Synodalnej zgłaszają Zgromadzenia Okręgu.

4. Przewodniczącego Komisji Synodalnej powołuje Synod.

Kościelna Komisja Kontrolująca

Art. 9. 1. Kościelna Komisja Kontrolująca powoływana jest na czteroletnią kadencję w składzie: przewodniczący i dwóch członków.

2. Do właściwości Kościelnej Komisji Kontrolującej należy:

sprawdzanie zgodności prowadzenia ksiąg finansowych z przepisami obowiązującymi kościelne jednostki organizacyjne: Naczelnej Rady Kościoła, kościelnych jednostek organizacyjnych, okręgów i zborów wyznaczonych w wyjątkowych przypadkach przez Naczelną Radę Kościoła,

przedstawianie sprawozdań Naczelnej Radzie Kościoła z przeprowadzonej kontroli kościelnych i okręgowych jednostek organizacyjnych,

przedstawianie sprawozdań Synodowi z przeprowadzonej kontroli Naczelnej Rady Kościoła.

Komisja Praw Kościelnych

Art. 10. 1. Komisja Praw Kościelnych powoływana jest na czteroletnią kadencję w składzie po jednym przedstawicielu ustępujących kościelnych Komisji: Doktrynalnej, Prawnej, Prawa Wewnętrznego i Pragmatyki Służbowej oraz przedstawiciela nowo powołanego Prezydium Naczelnej Rady Kościoła jako Przewodniczącego z urzędu.

2. Do właściwości Komisji Praw Kościelnych należy przygotowywanie wykładni przepisów prawa wewnętrznego i pragmatyki służbowej.

strona   1 2 3 4 5 6 7 8

Źródło: http://kz.pl/kosciol/prawo-wewnetrzne-kz/

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego