Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego

O NAS

Kim jesteśmy

_________________
Struktura organizacyjna
_________________
Osobowość prawna
_________________
O Kościele
_________________
Ustawa
_________________
Prawo wewnętrzne
_________________
Historia
_________________
Wspomnienia o Henryku
_________________

Politka prywatności
_________________4) Wydawnictwa:

organizowanie działalności naukowo-badawczej w zakresie zagadnień religijnych,

wydawanie prasy, książek i innych druków,

prowadzenie zakładów poligraficznych,

wytwarzanie środków multimedialnych,

organizowanie kolportażu wydawnictw.

5) Kościelne studia radiowe i telewizyjne:

organizowanie i prowadzenie stacji radiowych i telewizyjnych,

produkcja i prowadzenie programów radiowych i telewizyjnych,

współpraca z publicznymi i prywatnymi ośrodkami radiowymi oraz telewizyjnymi.

6) Ośrodki kościelne:

organizowanie i prowadzenie opieki nad osobami uzależnionymi,

organizowanie i prowadzenie rekolekcji oraz ewangelizacji,

organizowanie i prowadzenie opieki paliatywnej, hospicja i domy samotnej matki,

organizowanie wypoczynku i rekreacji.

Art. 26. l. Naczelna Rada Kościoła powołuje i odwołuje organy prawne kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

2. Do kompetencji i obowiązków organów prawnych kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną należy:

opracowywanie programów działalności i przedstawianie ich do aprobaty Naczelnej Radzie Kościoła,

bieżące kierowanie jednostką organizacyjną Kościoła,

ponoszenie odpowiedzialności za dokumentację podległej im jednostki organizacyjnej,

zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

reprezentowanie jednostki organizacyjnej Kościoła na zewnątrz,

składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych.

Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej

Art. 27. 1. Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej działają w ramach tych kościelnych osób prawnych, które je powołały lub wskazanych uchwałą Naczelnej Rady Kościoła.

2. Kościelna osoba prawna, która powołała jednostkę organizacyjną bez osobowości prawnej, określa jej strukturę organizacyjną i zakres działalności.

Rozdział 8

POWOŁYWANIE, PRZEKSZTAŁCANIE I ZNOSZENIE KOŚCIELNYCH OSÓB PRAWNYCH

Powoływanie

Art.28. 1. Kościelne osoby prawne powoływane są na wniosek Rad Starszych lub grupy wiernych w przypadku zborów, a na wniosek duchownych w przypadku innych jednostek.

2. Wniosek przedkładany jest poprzez Prezbitera Okręgowego Naczelnej Radzie Kościoła, która podejmuje stosowne postanowienia.

3. Do wspólnoty Kościoła Zielonoświątkowego mogą wejść i inne istniejące w Polsce zbory, jeżeli ich władze w imieniu swych członków złożą formalne uchwały deklarujące jedność wiary z Kościołem oraz gotowość zachowania wynikających z tej wiary warunków, a uchwały te przyjmie Naczelna Rada Kościoła.

Przekształcanie

Art. 29. Przekształcanie kościelnych osób prawnych polega w szczególności na łączeniu lub podziale tych jednostek.

Art. 30. 1. Przekształcenie Zboru może nastąpić na wniosek Rady Starszych. Wniosek taki wymaga pisemnej deklaracji 4/5 liczby członków Zboru.

2. Przekształcenie Zboru może nastąpić również na wniosek Prezbitera Okręgowego z powodu utraty przez Zbór tożsamości kościelnej.

3. W procedurze przekształcenia Zboru niezbędny jest udział Prezbitera Okręgowego. Przekształcany Zbór w drodze negocjacji stron opracowuje propozycje odnośnie do przeznaczenia ich majątku.

4. Wniosek o przekształcenie wraz z propozycją odnośnie do przeznaczenia majątku jest przedkładany Naczelnej Radzie Kościoła, która podejmuje stosowne postanowienie.

Art. 31. Naczelna Rada Kościoła na wniosek Prezbitera Okręgowego może przekształcić Zbór w punkt misyjny, jeżeli Zbór ten utracił zdolność samodzielnego funkcjonowania. Majątek tego Zboru przechodzi na własność Zboru, do którego punkt misyjny zostaje przyłączony.

Art. 32. Inne kościelne osoby prawne mogą zostać przekształcone na wniosek organów prawnych tych jednostek. Wniosek powinien zawierać propozycje odnośnie do przeznaczenia ich majątku. Wniosek przedkładany jest NRK, która podejmuje stosowne postanowienie.

Znoszenie

Art. 33. Zniesienie kościelnych osób prawnych następuje w przypadku utraty przez nie zdolności dalszego funkcjonowania.

Art. 34. Postanowienie o zniesieniu kościelnych jednostek prawnych podejmuje Naczelna Rada Kościoła na wniosek właściwych organów prawnych.

Art. 35. Majątek zniesionych kościelnych osób prawnych przechodzi na własność Kościoła jako całości.

Rozdział 9

ORGANIZACJE ZIELONOŚWIĄTKOWE

Art. 36. l. Wierni mają prawo zakładać organizacje zielonoświątkowe, a kościelne osoby prawne – fundacje.

2. Wniosek o utworzenie organizacji lub fundacji składany jest do Naczelnej Rady Kościoła. Wniosek musi zawierać: imiona i nazwiska oraz adresy założycieli, cele, sposoby finansowania, teren działania i adres siedziby.

3. Naczelna Rada Kościoła w terminie trzech miesięcy wydaje decyzję we wnioskowanej sprawie. W przypadku decyzji pozytywnej wyznacza jednocześnie opiekuna kościelnego.

4. Po uzyskaniu kościelnej aprobaty założyciele organizacji zielonoświątkowej lub fundacji mogą przystąpić do działań prawnych związanych z ich założeniem.

5. Kopia decyzji właściwego organu administracji rządowej o założeniu organizacji zielonoświątkowej lub fundacji winna być przekazana do Naczelnej Rady Kościoła w ciągu dwóch tygodni.

6. Działalność organizacji zielonoświątkowej lub fundacji prowadzona jest pod nadzorem Naczelnej Rady Kościoła. Może ona opiniować działalność, cofnąć aprobatę, a w przypadku fundacji wyznaczyć kościelną osobę prawną sprawującą zarząd przymusowy.

7. W przypadku likwidacji organizacji zielonoświątkowej lub fundacji jej majątek przechodzi na własność Kościoła jako całości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

Rozdział 10

DUCHOWNI I DIAKONISE

Duchowni

Art. 37. 1. Duchownymi Kościoła są: diakoni i prezbiterzy.

2. Diakoni i prezbiterzy powoływani są przez Naczelną Radę Kościoła na wniosek Prezbitera Okręgowego.

3. Diakon musi odpowiadać kwalifikacjom Pisma Świętego. Kandydat na diakona przechodzi przynajmniej jednoroczny okres próbny. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Starszych i zdaniu egzaminu kościelnego może być ordynowany na diakona.

4. Prezbiter musi mieć ukończone trzydzieści lat i przynajmniej siedmioletni staż diakona. Na wniosek Prezbitera Okręgowego, Prezydium Naczelnej Rady Kościoła przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną i podejmuje decyzję o powołaniu na prezbitera.

5. Diakoni są duchownymi uprawnionymi do wykonywania wszystkich czynności kościelnych.

6. Prezbiterzy są duchownymi uprawnionymi do wykonywania wszystkich czynności kościelnych i pełnienia wszystkich funkcji w Kościele.

7. Zadaniem duchownych jest troska o rozwój Kościoła – realizowanie celów i kierunków działalności wytyczonych przez Pismo Święte oraz Synod.

8. Cenzus wieku duchownych na stanowiskach kościelnych wynosi 70 lat.

Diakonise

Art. 38. 1. Diakonisami są kobiety powołane do służby w Kościele.

2. Diakonise powoływane są przez Naczelną Radę Kościoła na wniosek Pastora zaopiniowany przez Prezbitera Okręgowego.

Diakonise mają prawo do ubezpieczenia społecznego jak duchowni Kościoła.

Rozdział 11

ZAWIERANIE MAŁŻEŃSTW

Art. 39. 1. Małżeństwo zawarte przed duchownym Kościoła Zielonoświątkowego wywołuje skutki cywilnoprawne, jeśli odpowiada wymaganiom określonym w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym i zostało zawarte w formie przewidzianej przez Prawo Wewnętrzne.

2. Zamiar zawarcia małżeństwa nowożeńcy zgłaszają Pastorowi i dostarczają zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego najpóźniej miesiąc przed terminem ślubu.

3. Do przyjmowania oświadczeń woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu upoważniony jest ordynowany duchowny, a zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeńskiego podpisuje Pastor.

4. Wzór ślubowania małżeńskiego ustala Naczelna Rada Kościoła.

5. Pastor Zboru, w którego Księdze Małżeństw zostało zarejestrowane małżeństwo, zobowiązany jest w terminie do pięciu dni dostarczyć do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego jeden egzemplarz zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa w sposób określony przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

6. Małżeństwo również może być zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie pobłogosławione w Zborze przez duchownego.

Rozdział 12

SPRAWY MAJĄTKOWE KOŚCIOŁA

Art. 40. 1. Środki na działalność Kościoła pochodzą:

z ofiar pieniężnych, darów w naturze oraz składek,

z zapisów, spadków, darowizn krajowych i zagranicznych,

z dochodów z imprez, zbiórek publicznych i kwestowania,

z subwencji, dotacji, ofiar pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji oraz jednostek organizacyjnych Kościoła,

z odpłatności za usługi świadczone przez jednostki organizacyjne Kościoła,

z dochodów z własnej działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych Kościoła,

z innych źródeł.

Art. 41. Za zobowiązania kościelnych osób prawnych nie odpowiada inna kościelna osoba prawna ani Kościół jako całość.

Art. 42. Wystąpienie osób fizycznych ze wspólnoty Kościoła nie upoważnia do udziału w majątku kościelnych osób prawnych oraz organizacji zielonoświątkowych.

Art. 43 1. Przed zawarciem transakcji sprzedaży, zamiany, darowizny lub obciążenia nieruchomości będącej własnością kościelnej osoby prawnej, organ prawny tej osoby zgłasza Naczelnej Radzie Kościoła zamiar dokonania transakcji.

2. W ciągu 30 dni od daty wpływu zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, Naczelna Rada Kościoła może wyrazić pisemny sprzeciw, który uniemożliwia zawarcie transakcji.

Rozdział 13

PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 44. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Prawem Wewnętrznym każdorazowo tryb postępowania ustala Naczelna Rada Kościoła.

Art. 45. Do nowelizacji i zmiany Prawa Wewnętrznego uprawniony jest Synod.

Art. 46. Zasady służby i postępowania w Kościele Zielonoświątkowym w Rzeczypospolitej Polskiej określa Pragmatyka Służbowa uchwalana przez Synod.

__________________________________________________________________

Niniejsze Prawo Wewnętrzne uchwalił Synod Nadzwyczajny dnia 28 września 2007 roku.


strona  1 2 3 4 5 6 7 8


Źródło: http://kz.pl/kosciol/prawo-wewnetrzne-kz/

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego