Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego

O NAS

Kim jesteśmy

_________________
Struktura organizacyjna
_________________
Osobowość prawna
_________________
O Kościele
_________________
Ustawa
_________________
Prawo wewnętrzne
_________________
Historia
_________________
Wspomnienia o Henryku
_________________

Politka prywatności
_________________Zgromadzenie Okręgu

Art. 15. 1. Zgromadzenie Okręgu tworzą duchowni i delegaci Zborów liczących powyżej stu członków po jednym od każdej rozpoczynającej się kolejnej setki członków Zboru.

2. Do właściwości Zgromadzenia Okręgu należy:

wybór Prezbitera Okręgowego,

przyjmowanie sprawozdań Prezbitera Okręgowego,

rozpatrywanie wniosków przedkładanych przez Prezbitera Okręgowego,

zatwierdzanie planów działalności Okręgu,

przygotowywanie dla Naczelnej Rady Kościoła propozycji odnośnie do kierunków działalności Kościoła,

wybór kandydata na Prezbitera Naczelnego,

wybór kandydata do Komisji Synodalnej,

wnioskowanie o odwołanie Prezbitera Okręgowego.

3. Zgromadzenie Okręgu zbiera się nie rzadziej niż raz w roku. W razie potrzeby może zostać zwołane z inicjatywy własnej Prezbitera Okręgowego lub na wniosek przynajmniej 2/3 liczby Zborów w Okręgu.

4. Zgromadzenie Okręgu może zwołać także, w przypadkach określonych przez Naczelną Radę Kościoła, Prezbiter Naczelny i wówczas on przewodniczy obradom.

5. Uchwały Zgromadzenia Okręgu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w sesji przedstawicieli przynajmniej 2/3 Zborów.

Rada Okręgu

Art. 16. 1. Zgromadzenie Okręgu może, w miarę potrzeb, powołać na wniosek Prezbitera Okręgowego Radę Okręgu na okres kadencji.

2. Rada Okręgu jest organem doradczym Prezbitera Okręgowego.

PREZBITER OKRĘGOWY

Art. 17. 1. Prezbiter Okręgowy jest organem prawnym okręgu wybieranym na czteroletnią kadencję spośród prezbiterów przez Zgromadzenie Okręgu zwoływane przez Prezbitera Naczelnego.

2. Do kompetencji i obowiązków Prezbitera Okręgowego należy:

czuwanie nad działalnością Zborów danego Okręgu

reprezentowanie Okręgu na zewnątrz,

składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Okręgu,

przewodniczenie Zgromadzeniu Okręgu,

wizytowanie Zborów Okręgu,

przewodniczenie posiedzeniu Rady Starszych w przypadkach szczególnych,

dokonywanie oceny działalności Pastorów i Rad Starszych,

przedstawianie sprawozdań Zgromadzeniu Okręgu z działalności Okręgu,

składanie wniosków personalnych do Naczelnej Rady Kościoła,

wnioskowanie do Naczelnej Rady Kościoła o powołanie, przekształcenie lub zniesienie Zborów i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Okręgu,

zatwierdzanie wniosków Pastorów o odwołanie Pastora Pomocniczego,

opiniowanie wniosków Pastorów o odwołanie starszego zboru,

zatwierdzanie wniosków Rad Starszych o odwołanie starszego zboru w przypadku przyjęcia nauki niezgodnej z doktryną Kościoła lub naruszania norm moralności chrześcijańskiej,

wykonywanie uchwał Zgromadzenia Okręgu, Naczelnej Rady Kościoła i Synodu.

3. W przypadku dłuższej niemożności pełnienia funkcji przez Prezbitera Okręgowego, Zgromadzenie Okręgu wybiera jego Zastępcę z pełnymi kompetencjami i obowiązkami. Wybór następuje zwykłą większością głosów.

4. Zgromadzenie Okręgu lub Naczelna Rada Kościoła może odwołać Prezbitera Okręgowego lub jego Zastępcę w przypadku głoszenia nauki niezgodnej z doktryną Kościoła, naruszania norm moralności chrześcijańskiej lub niewypełniania swoich obowiązków.


strona  1 2 3 4 5 6 7 8


Źródło: http://kz.pl/kosciol/prawo-wewnetrzne-kz/

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego