Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego

O NAS

Kim jesteśmy

_________________
Struktura organizacyjna
_________________
Osobowość prawna
_________________
O Kościele
_________________
Ustawa
_________________
Prawo wewnętrzne
_________________
Historia
_________________
Wspomnienia o Henryku
_________________

Politka prywatności
_________________NACZELNA RADA KOŚCIOŁA

Art. 11. 1. Naczelna Rada Kościoła jest najwyższym organem prawnym Kościoła pomiędzy sesjami wyborczymi Synodu.

2. Do właściwości Naczelnej Rady Kościoła należy:

strzeżenie praw i interesów Kościoła,

kierowanie bieżącą działalnością Kościoła,

powoływanie, przekształcanie i znoszenie zborów,

powoływanie, przekształcanie, znoszenie oraz ustalanie zakresu działania kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną i czuwanie nad ich działalnością,

powoływanie i odwoływanie oraz ustalanie zakresu kompetencji organów prawnych kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,

powoływanie, przekształcanie i znoszenie komisji przy Naczelnej Radzie Kościoła;

powoływanie i odwoływanie duchownych i diakonis,

powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie ze stanowisk kościelnych,

informowanie właściwego organu administracji rządowej o powołaniu, przekształcaniu lub zniesieniu zborów oraz o powołaniu lub odwołaniu pastorów,

informowanie właściwego organu administracji rządowej o powołaniu, przekształcaniu lub zniesieniu kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz o powołaniu lub odwołaniu ich organów,

zatwierdzanie statutów i regulaminów kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,

przyjmowanie sprawozdań i rozpatrywanie wniosków prezbiterów okręgowych,

zarządzanie i decydowanie w sprawach majątku stanowiącego własność Kościoła jako całości,

zatwierdzanie planu finansowego Kościoła i sprawozdania z jego realizacji,

przyjmowanie sprawozdań i rozpatrywanie wniosków Kościelnej Komisji Kontrolującej między sesjami zwyczajnymi Synodu,

opiniowanie decyzji w sprawie transakcji sprzedaży, zamiany, darowizny lub obciążenia nieruchomości będącej własnością kościelnej osoby prawnej,

przyjmowanie odwołań zborów,

podejmowanie decyzji w sprawach dyscyplinarnych duchownych i diakonis,

sprawowanie nadzoru nad organizacjami zielonoświątkowymi i fundacjami,

ustalanie zakresu kompetencji Prezydium Naczelnej Rady Kościoła;

wnioskowanie o odwołanie Prezbitera Naczelnego przed końcem kadencji. W tym przypadku zastępca Prezbitera Naczelnego, wyznaczony przez Naczelną Radę Kościoła, zwołuje Synod na sesję nadzwyczajną w celu rozpatrzenia tej sprawy, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy,

wytyczanie kierunków działalności Kościoła i przedstawianie ich Synodowi,

zwoływanie Synodu.

3. Naczelna Rada Kościoła prowadzi rejestry:

zborów,

kościelnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną,

duchownych,

diakonis.

4. Naczelną Radę Kościoła tworzą Prezydium Naczelnej Rady Kościoła powoływane przez Synod na czteroletnią kadencję oraz Prezbiterzy Okręgowi.

5. Posiedzenia Naczelnej Rady Kościoła zwoływane są nie rzadziej niż raz na pół roku.

6. Uchwały Naczelnej Rady Kościoła zapadają zwykłą większością głosów przy udziale w posiedzeniu przynajmniej 2/3 jej członków.

strona  1 2 3 4 5 6 7 8

Źródło: http://kz.pl/kosciol/prawo-wewnetrzne-kz/

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego