Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego - Misja Szalom - przyjaciele Izraela z Krakowa

 Szukaj 
Idź do spisu treści

Menu główne:

Prawo wewnętrzne Kościoła Zielonoświątkowego

O NAS

Kim jesteśmy

_________________
Struktura organizacyjna
_________________
Osobowość prawna
_________________
O Kościele
_________________
Ustawa
_________________
Prawo wewnętrzne
_________________
Historia
_________________
Wspomnienia o Henryku
_________________

Politka prywatności
_________________Rozdział 6

ZBORY

ZBÓR JAKO KOŚCIELNA OSOBA PRAWNA

Art. 18. 1. Zbór jest powoływany jako kościelna osoba prawna przez Naczelną Radę Kościoła.

2. Do właściwości Zboru należy:

nauczanie i szerzenie znajomości Pisma Świętego,

pielęgnowanie życia chrześcijańskiego wśród wiernych,

zapewnianie opieki duszpasterskiej wiernym i ich rodzinom,

odbywanie nabożeństw,

chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,

działalność ewangelizacyjna i misyjna,

działalność charytatywna, opiekuńcza i społeczna,

współpraca z innymi zborami,

wspieranie rozwoju całego Kościoła.

3. Do realizacji swoich zadań Zbór organizuje życie religijne, a w szczególności: urządza publiczne nabożeństwa, chrzty, śluby, pogrzeby, misje, rekolekcje, odczyty, wykłady, szkolenia, konferencje, zjazdy, obozy, wycieczki, zebrania, nabożeństwa i spotkania dla dzieci i młodzieży, kursy, wystawy, koncerty muzyczne, spotkania poetyckie, teatralne, prezentacje multimedialne, prowadzenie portali internetowych, kolportaż Pisma Świętego, literatury religijnej i innych artykułów potrzebnych do praktyk religijnych.

4. Zbór może prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą, społeczną, charytatywną, kulturalną, wydawniczą i powoływać diakonie zborowe oraz jednostki organizacyjne w postaci seminariów, szkół i przedszkoli, świetlic, misji, punktów misyjnych, diakonatów, fundacji, stowarzyszeń i jednostek gospodarczych.

5. Zbory mają prawo posiadania cmentarzy grzebalnych, poszerzania ich, zakładania i zarządzania nimi.

6. Zbory są autonomiczne w ramach określonych przez Ustawę, Prawo Wewnętrzne i Pragmatykę Służbową. Zachowują pełną swobodę działania w ramach wspólnie wyznawanej wiary opartej na zasadach Pisma Świętego. Są samodzielne finansowo oraz administrują i zarządzają swoim majątkiem ruchomym i nieruchomym.

PASTOR

Art. 19. 1. Pastor jest organem prawnym Zboru powoływanym przez Naczelną Radę Kościoła na wniosek Zboru.

2. Zakres kompetencji i obowiązków Pastora obejmuje:

organizowanie i prowadzenie nabożeństw oraz innych form publicznego sprawowania kultu,

ponoszenie odpowiedzialności za nauczanie biblijne w Zborze,

organizowanie pracy duszpasterskiej w Zborze,

współdziałanie z Radą Starszych przy podejmowaniu decyzji,

ponoszenie odpowiedzialności za dokumentację Zboru,

przedstawianie członkom Zboru informacji o działalności Zboru,

składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Zboru,

zatrudnianie i zwalnianie pracowników

reprezentowanie Zboru na zewnątrz,

wykonywanie uchwał Zgromadzenia Okręgu, Naczelnej Rady Kościoła i Synodu.

3. Pastorem może zostać duchowny Kościoła, który ma powołanie i przygotowanie do tej służby.

4. Jeżeli duchowny obejmuje stanowisko Pastora po raz pierwszy, winien przejść przynajmniej roczny okres próbny jako Pełniący Obowiązki Pastora. Na okres ten Naczelna Rada Kościoła wyznacza Pastora, który jest organem prawnym Zboru. Przepis ten nie dotyczy duchownego, który w danym Zborze pełnił urząd Pastora Pomocniczego przynajmniej trzy lata.

5. Pastora może odwołać Naczelna Rada Kościoła na wniosek Rady Starszych zatwierdzony przez Prezbitera Okręgowego.

6. Naczelna Rada Kościoła może zawiesić w czynnościach lub odwołać Pastora z własnej inicjatywy, w przypadku głoszenia nauki niezgodnej z doktryną Kościoła, naruszania norm moralności chrześcijańskiej lub niewypełniania swoich obowiązków.

7. W razie zawieszenia w czynnościach lub odwołania Pastora, jego funkcje czasowo wykonuje Pastor Pomocniczy, względnie inny duchowny Kościoła wyznaczony przez Naczelną Radę Kościoła.


strona  1 2 3 4 5 6 7 8

Źródło: http://kz.pl/kosciol/prawo-wewnetrzne-kz/

 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego